Dịch vụ Hosting Domain

Dịch vụ Domain ( tên miền ). Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org … Tên miền chỉ gồm các ký tự trong